Porównanie kredytów hipotecznych pod kątem zabezpieczeń

Kredyty hipoteczne muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby bank nie poniósł strat przy ich udzielaniu. Podstawowym zabezpieczeniem jest oczywiście wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Istnieje również obowiązek ubezpieczenia nieruchomości przez kredytobiorcę od ognia oraz innych wydarzeń losowych i przekazanie praw do ewentualnego odszkodowania bankowi. Właściciel nie może również w nieruchomości obciążonej hipoteką dokonywać żadnych zmian, które sprawiłyby, że jej wartość by zmalała. Zanim wpis hipoteki do księgi wieczystej zostanie uprawomocniony stosuje się zabezpieczenia przejściowe. Należą do nich m.in.: weksel własny in blanco, podwyższone oprocentowanie lub ubezpieczenie kredytu.

Bank, będący wierzycielem, poprzez hipotekę otrzymuje zabezpieczenie na nieruchomości. Dzieje się to z chwilą wpisania hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Hipoteka jest powszechnie stosowanym zabezpieczeniem kredytu, ponieważ pozwala na obciążenie: prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zawarcie z bankiem umowy kredytu hipotecznego stanowi początek drogi do ustanowienia hipoteki. Dostajemy od banku zaświadczenie informujące o wysokości zaciągniętego kredytu oraz wartości hipoteki zabezpieczającej kredyt. Z banku otrzymujemy również druk, na którym składamy pisemne oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. To pismo wraz z zaświadczeniem z banku składamy w sądzie odpowiedzialnym za prowadzenie księgi wieczystej nieruchomości. Niestety nie jest to sprawa, którą można załatwić od ręki. Na wpis do księgi czeka się od kilku tygodni do kilku miesięcy. Na ten właśnie czas banki ustalają zabezpieczenia przejściowe. Może to być ubezpieczenie pomostowe polegające często na zwiększeniu oprocentowania kredytu hipotecznego do momentu załatwienia formalności. Wpis hipoteki do księgi wieczystej jest obciążony opłatą w wysokości określonej przez sąd. Po spłaceniu kredytu ograniczone prawo banku do nieruchomości wygasa. Wtedy otrzymujemy od jego przedstawiciela pismo, które informuje, że hipoteka danej nieruchomości może zostać wykreślona z księgi wieczystej. Pismo dostarczamy do sądu. Czas oczekiwania na wykreślenie hipoteki z reguły nie przekracza miesiąca.